Financovanie

1.

Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a rezervačný poplatok

Podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude Vami vybraný byt pre Vás rezervovaný a nebude ponúkaný na predaj. Rezervačný poplatok vo výške 5.000 € splatný do 5-tich pracovných dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

2.

Podpis Kúpnej zmluvy a úhrada

Do 10 pracovných dní po kolaudácii projektu, zápise do Katastra nehnuteľností a prevzatí stavby od zhotoviteľa, predávajúci zasiela kupujúcemu výzvu na podpis Kúpnej zmluvy a úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti. Kupujúci je povinný uhradiť zvyšnú časť kúpnej ceny do 10 pracovných dní po podpise Kúpnej zmluvy.

3.

Odovzdanie bytu

Po spísaní preberacieho protokolu pri preberaní nehnuteľnosti budú novému majiteľovi odovzdané kľúče.


Vlastné zdroje a hypotekárny úver

Na kúpu bytu Vám postačuje rezervačný poplatok z vlastných zdrojov, zvyšok môžete financovať prostredníctvom hypotekárneho úveru. Na zabezpečenie úveru môžete využiť kupovanú nehnuteľnosť. Môžete si tiež dohodnúť individuálne podmienky financovania a nastavenie splátok.

Prvky štandardu, doplnky a zmeny

Po úhrade rezervačného poplatku, ak to technický postup a situácia časovo s prihliadnutím na dodržiavanie termínov umožňuje, je zo strany klienta možné na základe písomnej dohody požiadať za príplatok o prvky štandardu, doplnky, klientské zmeny a budúce zariaďovacie predmety.